Chcem investovať
Podielový fond
08. 07. 2021 Čas čítania: 1 min

Majetok podielových fondov pozostáva najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde reprezentujú podielové listy a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľký počet malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto – do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi – tzv. správcovskej spoločnosti. Správca investuje finančné prostriedky do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu ako aj na výnosoch z nich.