Chcem investovať

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Pre účely plnenia povinností Across Private Investments, o.c.p, a.s., (ďalej len „Spoločnosť“) v súvislosti s dodržiavaním daňových zákonov a na zabezpečenie výmeny daňových informácií vyplývajúcich najmä z medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi Americkými (ďalej len „USA“) v súvislosti so zlepšením dodržiavania medzinárodných daňových zákonov a zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sa klient zaväzuje informovať Spoločnosť, či je občanom alebo daňovým rezidentom USA a predložiť doklady preukazujúce túto skutočnosť. Ak klient nesplní svoj záväzok uvedený v predchádzajúcej vete, Spoločnosť je oprávnená odmietnuť uzavretie zmluvného vzťahu alebo ukončiť existujúci zmluvný vzťah.

Pre účely FATCA sa:

a) za občana USA považuje:

b) za daňového rezidenta USA považuje:

c) za podnikateľský subjekt USA považuje:

Spoločnosť sa registrovala na stránke IRS s FATCA statusom investičný subjekt a bolo jej pridelené registračné číslo GIIN (Global Intermediary Identification Number):

Obchodné meno/názov: Across Private Investments, o.c.p., a.s.
Sídlo (ulica, súpisné číslo, PSČ, obec, štát): Zochova 3, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO:  35 763 388
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B
GIIN: HZUI0B.99999.SL.703