Chcem investovať
Indexovým fondom sa poklonili aj podielové fondy SLSP
12. 09. 2017 Čas čítania: 5 min
Analýzy
Analýzy

Across pokračuje v porovnávaní výkonnosti domácich resp. na Slovensku distribuovaných aktívne riadených podielových fondov s  indexovými fondami. Našim cieľom je poukázať na čoraz obľúbenejšiu a rastúcu formu investovania, ktorá má viacero výhod. Pri indexových fondoch ide najmä o lepšiu výkonnosť, nižšie poplatky a daňové výhody.

V predchádzajúcich článkoch sme sa zamerali na podielové fondy z portfólia globálnej investičnej skupiny Pioneer Investments a fondy jedného z lídrov na trhu slovenského kolektívneho investovania Tatra Asset Management. Všetky výrazne zaostali za indexovými fondami.

Teraz sa pozrieme na najväčšie a najpredávanejšie podielové fondy z dielne Asset Managementu Slovenskej sporiteľne (AM SLSP). Čistá hodnota majetku v podielových fondoch SPORO dosahuje vyše miliardu eur, čo predstavuje celkový trhový podiel 18 %. Je však veľkosť a predajnosť fondov aj zárukou atraktívnych výnosov?

Podľa údajov Asociácie správcovských spoločností je najpredávanejším a zároveň najväčším dlhopisovým podielovým fondom – s celkovou čistou hodnotou aktív viac než 240 miliónov eur – SPORO Eurový dlhopisový fond z portfólia SLSP. Investuje najmä do štátnych dlhopisov v Európe, v menšej miere môže vstupovať aj do podnikových dlhopisov. Možnosť investovať do rovnakej triedy aktív však umožňuje aj indexový fond od renomovaného správcu indexových fondov SPDR, ktorý pri nižších poplatkoch dosahuje výrazne lepšiu výkonnosť.

Investičná stratégia SPORO Fondu maximalizovaných výnosov (najväčší a najpredávanejší akciový fond) je investovať do akcií obchodných spoločností na základe ich fundamentálnych parametrov s cieľom dosiahnuť nadštandardný výnos. Či sa im to aj darí, posúďte sami. Geografické rozloženie nie je v mesačnej správe fondu uvedené, preto sme na porovnanie použili výkonnosť indexového fondu Amundi ETF, ktorý kopíruje výkonnosť vyše 1 600 globálnych akcií. Medzi nimi sú akcie technologických gigantov, napr. Applu, Facebooku či Alphabetu.

V kategórii zmiešaných akciovo-dlhopisových fondov je najväčším a zároveň najpredávanejším podielovým fondom od AM SLSP – s celkovou čistou hodnotou aktív viac než 270 miliónov eur – SPORO Aktívne portfólio. Akciové tituly majú vo fonde štvrtinové zastúpenie. Zvyšok tvoria štátne a podnikové dlhopisy s rôznym investičným stupňom a geografickým pôsobením.

Investičnej stratégii fondu od AM SLSP sa najviac približuje riešenie Across Intelligent Portfólio 75+. Ide o aktívne manažované akciovo-dlhopisové portfólio, ktoré  investuje do indexových fondov s dôrazom na menové zabezpečenie investície do eura. Akciová časť je globálne diverzifikovaná do všetkých regiónov sveta vrátane USA, Európy, Japonska, pacifického regiónu a regiónu rozvíjajúcich sa trhov. Dlhopisová časť je zameraná na globálne dlhopisy, európske dlhopisy s vyšším výnosovým potenciálom a dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov. Výkonnosť Across Inteligent Portfólia 75+ je v porovnaní s podielovým fondom od AM SLSP výrazne vyššia, navyše poplatky sú oproti sporiteľni opäť nižšie.

Portfólio manažéri domácich resp. na Slovensku distribuovaných podielových fondov potrebujú takmer osem miliárd eur (čistá hodnota aktív), aby v drvivej väčšine dosiahli v porovnaní s pasívne riadenými indexovými fondami nižšiu výkonnosť. Slovenskí investori si navyše pri tomto type investícii priplácajú, keďže s aktívnou správou podielových fondov sa spájajú vyššie náklady.

Ak si investor vyberie rovnakú triedu aktív (akcie, dlhopisy, komodity, alternatívne investície), rovnaké geografické zameranie (Európa, USA a rozvíjajúce sa trhy) a využije pritom indexové fondy, dosiahne výrazne lepšiu výkonnosť a zaplatí nižšie poplatky, než pri investovaní do podielových fondov. V prípade predaja investície po roku držby sú navyše výnosy z investícií do indexových fondov oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb. Ak teda chcú slovenskí investori lepšie zhodnocovať svoje úspory a dosahovať vyššie výnosy, mali by svoje podielové fondy vymeniť za indexové.

Across využíva indexové fondy vo svojich kľúčových produktoch napríklad v CRÈME DE LA CRÈME, INTELLIGENT PORTFOLIO+ či INVESTIČNÉ SPORENIE.

Autor: