Chcem investovať
Kľúčové parametre pri investovaní do dlhopisových fondov
12. 05. 2020 Čas čítania: 5 min
Blog
Blog

Hlavnou úlohou dlhopisov je ochrana investovaného kapitálu a generovanie stabilných výnosov. Ideálny investičný nástroj na investovanie do dlhopisov pre každý typ investora predstavujú dlhopisové fondy (alebo portfóliá). Ich najväčšou výhodou je profesionálne diverzifikované portfólio dostupné už od pár eur.

Dlhopis je najstarším investičným nástrojom. Jeho história siaha až do obdobia 2 400 rokov pred naším letopočtom do Mezopotámie (dnes Irak). Predstavuje pôžičku, ktorú poskytol emitentovi dlhopisu ten, kto si dlhopis kúpil. Emitent sa zaväzuje vyplácať vlastníkovi dlhopisu úrok (kupón) a pri jeho splatnosti aj istinu. Jednoduchosť princípu dlhopisu však neznamená, že je jednoduché aj investovanie do dlhopisov. Globálny dlhopisový trh ponúka milióny dlhopisov s rôznymi charakteristikami. Pri investovaní do dlhopisov (dlhopisových fondov alebo portfólií) treba sledovať tieto základné parametre.

1.  Kreditná kvalita

Pri dlhopise je najdôležitejšie, aby ho veriteľ splatil. Pravdepodobnosť splatenia dlhopisu vyjadruje tzv. kreditná kvalita emitenta. Dlhodobú kreditnú kvalitu emitenta posudzujú ratingové agentúry (najznámejšími sú Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s a Fitch Ratings). Kreditná kvalita sa najčastejšie vyjadruje kombináciou písmen a delí sa na dve základné pásma. Vysokú kreditnú kvalitu reprezentuje investičné (AAA až BBB) a nižšiu tzv. špekulatívne pásmo (BB až D). Miera nesplatenia záväzkov z dlhopisov v investičnom pásme sa pohybuje pod 1,5 % (dlhodobý priemer je 0,3 %). Dlhopisy v špekulatívnom pásme majú túto mieru desaťkrát vyššiu (dlhodobý priemer je 2,8 %). Z dlhodobého hľadiska sú však investori za vyššiu mieru nesplatenia odmenení vyšším výnosom.

2.  Priemerná splatnosť (v rokoch)

Čas je pri investovaní do dlhopisov veľmi dôležitý faktor. Veď požičať si na rok alebo na dvadsať je zásadný rozdiel. Preto je spravidla rozdiel aj v úročení dlhopisov toho istého emitenta s krátkou a dlhou dobou splatnosti.

3.  Modifikovaná durácia

Vyjadruje mieru citlivosti dlhopisu na zmenu úrokových sadzieb. Ceny dlhopisov totiž pri raste úrokových sadzieb klesajú a pri ich poklese rastú. Čím vyššia je modifikovaná durácia, tým viac bude cena dlhopisu (a teda aj dlhopisového fondu) reagovať na zmenu úrokových sadzieb. Napríklad, dlhopisový fond s modifikovanou duráciou na úrovni 5 poklesne pri raste úrokových sadzieb o percento, prípadne až o 5 %. Pri investovaní do dlhopisových fondov platí zásada, že investičný horizont investora by sa mal približne rovnať modifikovanej durácii fondu.

4.  Výnos do splatnosti (YTM)

Ide o komplexný ukazovateľ, ktorý odzrkadľuje kreditnú kvalitu, dobu splatnosti a modifikovanú duráciu dlhopisového fondu. Krátke dlhopisy s vysokou kreditnou kvalitou budú mať spravidla nižší výnos do splatnosti ako dlhodobé dlhopisy s nízkou kreditnou kvalitou. Čím vyššie je YTM, tým vyšší výnos môže investor od portfólia očakávať (za predpokladu, že sa nezmenia úrokové sadzby na trhu).

5.  Total Expense Ratio (TER)

Vyjadruje náklady, ktorými je investícia do dlhopisového fondu zaťažená. Čím vyššie je TER, tým menej zostane na konci dňa investorovi. Pasívne investičné nástroje, ako sú indexové fondy (ETF), stoja spravidla medzi 0,1 % až 0,5 % p.a. Aktívne riadené dlhopisové fondy sú, samozrejme, drahšie. Cena za ich správu môže pokojne prekročiť 1,5 % p.a.

6.  Menové riziko

S investovaním v inej ako referenčnej mene (pre Slovákov je to euro) je spojené tzv. menové riziko. Toto riziko nemá „pridanú hodnotu“ ako napríklad investovanie do dlhopisov v špekulatívnom pásme alebo investovanie do stredných akciových spoločností (tzv. riziková prémia). Preto je dôležité, aby dlhopisové fondy (ale aj akciové) v rozumnej miere menové riziko obmedzovali.

7.  Dane

Dane významným spôsobom znižujú čistý výnos investora. Okrem dlhopisov, ktoré investor nedrží do splatnosti a sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy cenných papierov, je pre slovenského daňového rezidenta – fyzickú osobu priama investícia do dlhopisov doslova ako (daňový) trest. Orientovať sa na daňovo efektívne investičné riešenia by malo byť jednou z priorít každého rozumného investora.

Prostredníctvom Across Private Investments môžu klienti investovať do množstva rôznych dlhopisových fondov, ale aj do individuálnych korporátnych dlhopisových emisií. Pri investovaní do dlhopisov sa dá veľa získať, ale aj stratiť. Dohodnite si preto stretnutie s investičným konzultantom Acrossu, ktorý optimálne nastaví vaše dlhopisové portfólio.

Porovnanie vybraných dlhopisových riešení v ponuke Across Private Investments

iShares Global Aggregate Bond - EUR HedgedAcross Intelligent Bond Portfolio+SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield BondAcross Bond+
Kreditná kvalitaAABBBB
Splatnosť (v rokoch)8,8-4,93,2
Modifikovaná durácia7,15,14,02,5
YTM1,2 %4,8 %5,7 %7,8 %
TER0,10 %0,74 %0,40 %0,90 %
Menové riziko0 %0 %0 %0 %
Oslobodenie od daneánoánoánonie*

* investičné riešenie, ktoré bude oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb, pripravujeme
Zdroj: Across Private Investments, stav k 30. 4. 2020

Autor: