Chcem investovať
Prečo investovať do dlhopisov, hoci zarábajú menej?
14. 04. 2021 Čas čítania: 9 min
Blog
Blog

Hodnota dlhopisového trhu dosahuje vyše 130 biliónov USD, čo svedčí o tom, že pre investorov sú stále vyhľadávaným investičným nástrojom. A to i napriek tomu, že tieto cenné papiere poskytujú nižšie priemerné zhodnotenie ako napríklad akcie. Za posledných 10 rokov dosiahli akcie v indexe S&P 500 priemerný ročný výnos na úrovni zhruba 14 %, dlhopisy približne 1,5 %. Prečo by teda mali byť súčasťou vášho investičného portfólia?

Dlhopis je najstarší investičný nástroj. Investor ním získava právo požadovať od emitenta vyplácanie výnosov (kupónov) a pri splatnosti aj vyplatenie dlžnej sumy. Jedným z dôvodov, prečo by mali byť v portfóliu každého investora, je ich nižšia volatilita v porovnaní s akciami. Znamená to, že krátkodobé poklesy nie sú také prudké a investor nemusí zápasiť s emóciami a neuváženými rozhodnutiami. Zaradenie dlhopisov do portfólia prináša väčšiu stabilitu a tlmí výkyvy trhu. Dlhopisy sú zároveň menej rizikovým aktívom a poskytujú investorovi pravidelný príjem vo forme tzv. kupónov. Ďalším dôvodom, prečo investovať aj do dlhopisov, je nízka previazanosť s akciami. Ich vývoj nie je na sebe závislý. Ak časť portfólia nedosahuje výnosy, druhá časť zväčša áno, a naopak. Diverzifikácia portfólia tak zabraňuje masívnym prepadom jeho hodnoty.

Poklesy nie sú také prudké, nemusíte zápasiť s emóciami.

Pri investovaní do dlhopisov (dlhopisových fondov alebo do portfólií) sú kľúčové tieto základné parametre:

  • kreditná kvalita emitenta
  • priemerná splatnosť (v rokoch)
  • modifikovaná durácia
  • výnos do splatnosti (YTM)
  • Total Expense Ratio (TER)
  • menové riziko
  • dane

Typy dlhopisov

Spoločnosti, samosprávy, štáty či vlády používajú dlhopisy na financovanie aktuálnych alebo plánovaných projektov či iných aktivít. Poznáme viaceré druhy dlhopisov, najznámejšie sú:

1. Štátne dlhopisy

Vládny alebo štátny dlhopis je vydaný národnou vládou, denominovaný vo vlastnej mene krajiny. Dlhopisy vydané národnými vládami v cudzích menách sa zvyčajne označujú ako štátne dlhopisy. Do tejto kategórie spadajú aj euro dlhopisy. Vôbec prvá vládna obligácia, ktorú vydala anglická vláda v roku 1693, získala peniaze na financovanie vojny proti Francúzsku. Bolo to vo forme tontínu – istina však nebola nikdy splatená a dividenda sa po smrti vojakov redistribuovala medzi ich zvyšok.

Štátne dlhopisy sa označujú ako bezrizikové, pretože vláda môže zvýšiť dane, aby splatila dlhopis v deň splatnosti. Existuje aj niekoľko príkladov, keď vlády nesplácali svoje dlhy v domácej mene, napríklad Rusko v roku 1998 („rubľová kríza“). Takéto prípady sú však veľmi zriedkavé.

2. Mestské-municipálne dlhopisy

Mestský dlhopis (často nazývaný „muni“) je vydaný mestom alebo inou samosprávou alebo ich agentúrami. Medzi potenciálnych emitentov komunálnych dlhopisov patria mestá, kraje, agentúry pre prestavbu, školské obvody, verejne vlastnené letiská, námorné prístavy a akýkoľvek iný vládny subjekt (alebo skupina vlád) na úrovni štátu. Mestské dlhopisy môžu byť všeobecnými záväzkami emitenta alebo sú zabezpečené stanovenými výnosmi. Úrokové príjmy, ktoré dostávajú držitelia komunálnych dlhopisov, sú často oslobodené od dane z príjmu a od dane z príjmu štátu, v ktorom sú vydané. Komunálne dlhopisy vydané na určité účely nemusia byť od dane oslobodené.

3. Podnikové dlhopisy

Korporátny dlhopis emituje spoločnosť, aby získala peniaze napríklad na rozšírenie svojho podnikania, na rýchlu expanziu, inovácie produktov a služieb či iný typ rozvoja. Ide zvyčajne o dlhodobejšie dlhové nástroje, spravidla s dátumom splatnosti najmenej rok po dátume emisie. Niekedy sa výraz podnikové dlhopisy používa na označenie všetkých dlhopisov okrem tých, ktoré vydávajú vlády v ich vlastných menách. V porovnaní so štátnymi dlhopismi majú podnikové dlhopisy vo všeobecnosti vyššie riziko, ktoré, samozrejme, závisí od konkrétnej spoločnosti emitujúcej dlhopisy, od aktuálnych trhových podmienok, vlád, s ktorými sa emitent dlhopisov porovnáva, a od ratingu spoločnosti. Držitelia podnikových dlhopisov sú za toto riziko kompenzovaní, dostávajú vyšší výnos ako za štátne dlhopisy.

4. Dlhopisy s vysokou výnosnosťou alebo nekvalitné dlhopisy

Dlhopis s vysokým výnosom (dlhopis s neinvestičným stupňom, so špekulatívnym stupňom alebo tzv. odpadový dlhopis) je dlhopis, ktorý je v čase nákupu ohodnotený pod investičným stupňom. Tieto dlhopisy majú vyššie riziko zlyhania alebo iných nepriaznivých úverových udalostí, ale zvyčajne poskytujú vyššie výnosy, aby boli atraktívne pre investorov.

5. Cenné papiere kryté aktívami

Cenné papiere kryté aktívami sú dlhopisy založené na podkladových aktívach. Zriaďuje sa účelový trust alebo nástroj, ktorý preberá právo na aktíva a peňažné toky sa „odovzdávajú“ investorom vo forme cenného papiera krytého aktívami. Typy aktív, ktoré je možné „sekuritizovať“, sa pohybujú od hypoték na bývanie až po pohľadávky z kreditnej karty.

Takže, všetky cenné papiere kryté aktívami sú cenné papiere, ktoré sú založené na súboroch podkladových aktív. Tieto aktíva sú zvyčajne nelikvidné a majú súkromnú povahu. Dochádza ku sekuritizácii, aby sa aktíva sprístupnili na investovanie oveľa širšiemu spektru investorov. K združovaniu aktív dochádza, aby bola sekuritizácia dostatočne ekonomická a veľká na diverzifikáciu kvality podkladových aktív. Cenné papiere kryté hypotékou sú formou cenných papierov krytých aktívami a ako podkladové aktívum obsahujú portfólio hypoték.

6. Dlhopisy s nulovým kupónom

Dlhopis s nulovým kupónom (nazývaný aj diskontný dlhopis alebo dlhopis s hlbokou zľavou) je kupovaný za cenu nižšiu ako je jeho nominálna hodnota, pričom nominálna hodnota je splatená v čase splatnosti. Tento dlhopis nevypláca pravidelné splátky úrokov, nemá takzvané „kupóny“. Investori získavajú výnos zo zloženého úroku, vyplateného pri splatnosti, plus rozdiel medzi diskontovanou cenou dlhopisu a jeho nominálnou (alebo splátkovou) hodnotou. Medzi dlhopisy s nulovým kupónom patria americké štátne T-bills, dlhodobé dlhopisy s nulovým kupónom a akékoľvek typy kupónového dlhopisu, ktorý bol zbavený svojich kupónov.

7. Konvertibilné dlhopisy

Konvertibilný dlhopis je druh dlhopisu, ktorý môže jeho držiteľ za dohodnutú cenu premeniť na kmeňové akcie emitujúcej spoločnosti alebo na hotovosť rovnakej hodnoty. Ide o hybridné zabezpečenie s funkciami podobnými dlhu a kapitálu. Aj keď má tento dlhopis obvykle nízku kupónovú úrokovú mieru, nástroj má ďalšiu hodnotu prostredníctvom možnosti previesť dlhopis na akciu, a tým sa investor podieľa na ďalšom raste hodnoty vlastného imania spoločnosti.

Z pohľadu emitenta je kľúčovou výhodou získavania peňazí predajom konvertibilných dlhopisov zníženie platby úrokov v hotovosti. Výmenou za výhodu znížených splátok úrokov sa však hodnota vlastného imania akcionára znižuje z dôvodu očakávanej konverzie do akcií, keď držitelia dlhopisov prevedú svoje dlhopisy na nové akcie.

Z pohľadu investora ponúka konvert zmiešaný rizikový profil: ak sú akciové trhy pozitívne, hodnota konvertu je určená vlastnosťou akcií, čo ukazuje rastúcu cenu konvertibilného nástroja. Ak by akciové trhy vykazovali negatívny trend, potom konvert tiež stratí časť svojej hodnoty, ale kupón (aj keď nižší ako u spoločností) stále poskytuje fixný príjem. Je to to najlepšie z oboch svetov. Právo na premenu dlhopisu na akcie možno považovať za kúpnu opciu na akcie spoločnosti. Tento nástroj sa často používa a je veľmi obľúbený aj pri venture capital investíciách.

8. Dlhopisy spojené s infláciou

Inflačne viazaný dlhopis poskytuje ochranu pred infláciou. Väčšina dlhopisov spojených s infláciou, ako napríklad kanadský „dlhopis s reálnym výnosom“ (RRB), britský „Inflation-linked Gilt“ (ILG) a „treasury security“ chránený americkým ministerstvom financií (TIPS), majú indexované istiny. To znamená, že ich istina sa zvyšuje zmenou inflácie za určité obdobie. Vo väčšine krajín sa ako nástroj inflácie používa index spotrebiteľských cien (CPI) alebo jeho ekvivalent. Keď sa istina zvýši s infláciou, na túto zvýšenú sumu sa použije úroková sadzba. To spôsobí, že výplata úrokov sa časom zvyšuje. Pri splatnosti sa istina spláca v nadhodnotenej výške. Takto má investor úplnú ochranu pred infláciou, pokiaľ sa jeho miera inflácie rovná CPI.

Prostredníctvom Across Private Investments môžu klienti investovať do množstva rôznych dlhopisových fondov, ale aj do individuálnych korporátnych dlhopisových emisií. Zdá sa vám svet dlhopisov komplikovaný a príliš komplexný? Pri investovaní sa dá veľa získať, ale aj stratiť. Dohodnite si preto stretnutie s investičným konzultantom Acrossu, ktorý optimálne nastaví vaše dlhopisové portfólio a zváži rozumnú mieru rizika pre váš investičný profil s ohľadom na čo najvyššiu mieru výnosnosti.

* Portfólio sa skladá z dlhopisov strednej a východnej Európy
** Portfólio sa skladá z globálnych dlhopisov

Peter Jakubička, člen predstavenstva Across Private Investments