Chcem investovať
Across Wallet

Zabezpečený investičný certifikát, ktorý umožňuje využívať iba rast finančných trhov. Vďaka tomu poskytuje pre investorov 100 %-nú ochranu vloženého kapitálu.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Zaistenie vkladu

Zabezpečený investičný certifkát, ktorý poskytuje ochranu vloženého kapitálu.

Ochrana pred poklesmi na finančných trhoch

Aj vo volatilných časoch si pri poklese podkladového aktíva Across Wallet udržiava svojho hodnotu.

Možnosť atraktívneho zhodnotenia

Vďaka výnosu a zabezpečeniu vkladu poskytuje Across Wallet možnosť atraktívneho zhodnotenia.

Krátkodobá viazanosť

Vďaka krátkodobej viazanosti poskytuje Across Wallet pre investorov vyššiu flexibilitu.

Dôležité upozornenie

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Chcete začať investovať?
Začať investovať