Chcem investovať
Balance ETF 50

Vyvážená dlhopisovo-akciová stratégia, ktorá investuje do indexových fondov (ETF) renomovaných správcov s cieľom participovať na ich výnose a dosahovať zhodnotenie v referenčnej mene na odporúčanom investičnom horizonte.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Vysoká likvidita

Vysoká likvidita umožňuje investorom rýchlo a efektívne prispôsobit investičné portfólio podľa aktuálnych trhových podmienok alebo zmeny investičných cieľov.

Oslobodenie od dane

Ak pri investovaní do ETF stratégií splníte časový test, t. j. držíte cenné papiere aspoň 1 rok, z výnosov neplatíte daň.

Menové zabezpečenie investície

Menové zabezpečenie minimalizuje riziko spojené s výkyvmi kurzov pri obchodovaní v zahraničných menách.

Ideálny nástroj pasívneho investovania

Pasívne investovanie je vďaka svojej jednoduchosti a nízkym nákladom veľmi obľúbenou formou investovania.

Údaje o výkonnosti
Stav ku 31.05.2024
Dôležité upozornenie

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Dokumenty na stiahnutie
Chcete začať investovať?
Začať investovať