Chcem investovať
IPM GF XVI a.s. (Tachyum)

Spoločnosť Tachyum sa pod vedením Radoslava Daniláka stala vzorom prepojenia slovenského start-upu a Silicon Valley. Spoločnosti pôsobí v oblasti vývoja a výroby počítačových čipov pre datacentrá. Vďaka vývoju vlastného čipu Prodigy má Tachyum potenciál zmeniť svet počítačov a predbehnúť lídrov v tejto oblasti, akými sú Intel, AMD či nVidia.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Možnosť atraktívneho zhodnotenia

Investície do private equity sú zamerané na podniky s vysokým potenciálom rastu a zisku, vďaka čomu ponúkajú investorom výrazne vyšše výnosy v porovnaní s tradičnými investíciami.

Nízka previazanosť s vývojom finančných trhov

Vďaka nízkej korelácií s tradičnými aktívami poskytujú investície do private equity možnosť ochrany proti výkyvom na trhoch.

Vplývať na rast úspešných spoločností

Investori do private equity získavajú možnosť vplývať na rast a vývoj úspešných spoločností.

Byť súčasťou inovatívnych podnikateľských príbehov

Podniky, ktoré získavajú kapitál prostredníctvom private equity investícií sú typické svojou jedinečnosťou a inovatívnosťou.

Dôležité upozornenie

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Chcete začať investovať?
Začať investovať