Chcem investovať
Accolade Industrial Fund

Fond bol založený v roku 2014, orientuje sa na logistické a priemyselné parky. Vzhľadom na prvotriedne nehnuteľnosti, ktoré obsahuje, umožňuje kvalifikovaným investorom podieľať sa na rozvoji moderného priemyslu. Dopyt po priemyselných priestoroch zo strany nájomcov naďalej rastie, rovnako ako dopyt po investíciách do priemyselných nehnuteľností zo strany významných inštitucionálnych hráčov, preto fond Accolade očakáva ďalší rast hodnoty portfólia.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Väčšia stabilita v porovnaní s akciami

Investície do realitných fondov sú nezávislé od vývoja finančných trhov, a tak majú tendenciu držať svoju hodnotu v akomkoľvek ekonomickom prostredí.

Atraktívne výnosy plynúce najmä z nájmov nehnuteľností

Portfólia realitných fondov sa skladajú z niekoľkých nehnuteľností, ktoré investorom prinášajú výnos.

Vyššia likvidita v porovnaní s vlastníctvom nehnuteľnosti

Investori do realitných fondov môžu kedykoľvek predať alebo kúpiť svoje podiely, vďaka čomu dosahujú vyššiu likviditu v porovnaní s priamym vlastníctvom nehnuteľností.

Portfólio realít spravovanými profesionálmi

Realitné fondy sú spravované tímom profesionálov, ktorí sa aktívne starajú o portfólio nehnuteľností.

Dôležité upozornenie

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na Vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Chcete začať investovať?
Začať investovať