Chcem investovať
Progresívnym investovaním k stabilnejším výnosom
14. 07. 2020 Čas čítania: 4 min
Analýzy
Analýzy

Správne diverzifikované portfólio rastie spolu s trhom a menej citlivo reaguje v prípade poklesov.

Rodina riadených investičných portfólií Acrossu sa popri tradičných akciovýchdlhopisových portfóliách rozrástla aj o alternatívnu časť. Naplnila sa tým ambícia mať pre klientov k dispozícii nástroje pre zabezpečenie troch nôh správne vyváženého portfólia. Výhodou tretieho podporného stĺpu v podobe alternatívnej zložky je jeho nezávislosť na štandardných kapitálových trhoch, na ktorých sa obchoduje s akciami a dlhopismi. Vhodným využitím všetkých zložiek investičného spektra sa stáva portfólio výnosnejším a stabilnejším. Správne diverzifikované portfólio rastie spolu s trhom a menej citlivo reaguje v prípade jeho poklesu.

Široký záber alternatívnych investícií

Spektrum alternatívnych investícií sa rozprestiera do rozmerov, o ktorých investori často ani netušia. Zahŕňa vzácne kovy, ropu a ropné deriváty, realitné projekty, infraštruktúrne investície, poľnohospodárske komodity, energetiku, ale aj luxusné investície akými sú umelecké predmety, víno, hodinky, antický nábytok, mince, šperky, diamanty, veterány alebo filatelistické cennosti. Pre mnohých sú symbolom alternatívnych investícií hedžové fondy. Ich rôznorodý spôsob investovania zahŕňa viaceré finančné deriváty. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú digitálne meny.

Vyšší výnosový potenciál

Pokiaľ má alternatívna zložka prinášať stabilitu do rozkolísaných investorských vôd, musí sa od nich držať čo najďalej. Preto sme mali pri vytváraní tretej nohy portfólia ambíciu dosiahnuť čo najnižšiu závislosť na tradičných trhoch meraných tzv. betou a čo najmenej s nimi korelovať. Zároveň sme hľadali najmenšiu rozkolísanosť nami vytvoreného portfólia. Vylaďovali sme ho tak, aby prinášalo čo najväčší potenciál výnosu.

Unikátny kompilát

Neupustili sme od snahy využívať predovšetkým indexové fondy. Uprednostnili sme však progresívne možnosti investovania, indexové fondy s novým prístupom k manažovaniu aktív a zároveň sme sa opreli o osvedčené tituly.

Indexové fondy zamerané na privátne spoločnosti a infraštruktúru, ktoré tvorili podstatnú časť doterajšieho zloženia portfólia, sme ponechali a predstavujú polovicu nového zloženia alternatívnej časti. Doplnili sme tradičný bezpečný prístav tvorený fyzickými kontraktami na zlato, investovanie do menových párov a komoditné futurity. Ako poistenie proti výrazným výkyvom na trhu s akciami sme využili fond investujúci do volatility akciového trhu v USA.

Každá zo zložiek portfólia si žije svojím investičným životom, má rozkolísanosť (volatilitu), závislosť na akciovom trhu a výkonnosť. Ak sa však jednotlivé zložky zainvestujú spolu, vo vhodných pomeroch vytvárajú unikátny kompilát s nízkou závislosťou na akciách, oveľa menej rozkolísaný a výnosnejší ako je investovanie do jednotlivých titulov.

Rebalancovanie na ročnej báze

Vývoj na trhu prináša rozdielne zhodnotenie jednotlivých investícií. Ak by sa napríklad privátne emisie za rok zhodnotili o viac ako 13 % a infraštruktúrne len o 1,5 %, ich rovnaké počiatočné zastúpenie by sa v budúcnosti mohlo výrazne zmeniť. Tým by sa zvýšila aj volatilita portfólia a ich vplyv na ostatné zložky. Preto alternatívne portfólio pravidelne vyvažujeme a vraciame do východiskovej pozície. Ak zhodnotenie privátnych emisií zostane vyššie ako je zhodnotenie investícií do infraštruktúry, predáme privátnu zložku a kúpime infraštruktúrnu, čím sa podiel oboch zložiek udrží na počiatočnej úrovni.

Oslobodenie od dane

Príjemným bonusom je aj fakt, že pokiaľ investor vlastní svoje aktíva v rámci inteligentných portfólií viac ako jeden rok, sú jeho výnosy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb.

Ďalšie informácie o možnostiach ako participovať na výkonnosti jednotlivých investičných stratégií ACROSS INTELLIGENT ALTERNATIVE PORTFOLIO+ poskytnú investiční konzultanti Across Private Investments.

Autor:
Andrej Rajčány

Chief Investment Officer
Andrej sa pripojil k nášmu tímu v roku 2017. Na finančných trhoch pôsobí viac ako 20 rokov na rôznych riadiacich, obchodných a analytických pozíciách. Okrem priameho riadenia investičného fondu, aktívne obchodoval na globálnych akciových, peňažných a menových trhoch, trhoch s derivátmi a obchodovaním s energetickými komoditami. V Acrosse zodpovedá za riadenie investičných portfólií, fondu Across Bond+, inteligentných portfólií Across Intelligent Portfolio+ a obchodovanie na finančných trhoch.