Chcem investovať
Zdaňovanie cenných papierov od roku 2017
21. 02. 2017 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

Daňové a odvodové zaťaženie sú významnými faktormi, ktoré treba vziať do úvahy pri rozhodovaní, kam investovať. Príjmy z investícií do cenných papierov majú svoje daňové a odvodové špecifiká. Pri rôznych príjmoch sa investor môže stretnúť až so štyrmi rôznymi sadzbami dane. To, pri porovnaní so zdaňovaním iných druhov príjmov, kladie väčší dôraz na znalosť legislatívy a sledovanie aktuálnych zmien v tejto oblasti.

Rok 2017 priniesol niekoľko dôležitých zmien v oblasti daňového a odvodového zaťaženia príjmov z držby a predaja cenných papierov.

Maximálne vymeriavacie základy zdravotného poistenia zrušené

Od roku 2017 sa zrušil maximálny vymeriavací základ zdravotného poistenia pre všetky druhy príjmov, vrátane príjmov z predaja a držby cenných papierov. To znamená, že investor by mal vopred počítať so zaťažením 14 % z celej sumy príjmov. Avšak, existuje niekoľko výnimiek. Maximálny vymeriavací základ zostal zachovaný pre dividendy vyplatené v roku 2017 zo ziskov za roky 2011 až 2016. Tento maximálny vymeriavací základ je vo výške 52 980 eur. Druhou výnimkou sú príjmy zdanené zrážkovou daňou pri výplate, napríklad bankový úrok, výnos z dlhopisov a podobne, ktoré v roku 2017 už nebudú podliehať odvodom na zdravotné poistenie Touto úpravou sa dosiahlo rovnaké daňové aj odvodové zaťaženie pre tuzemské aj zahraničné investície tohto druhu príjmov.

Zmeny v oblasti dividend

Ďalšou významnou zmenou od roku 2017 je zrušenie zdravotných odvodov na dividendy deklarované za zdaňovacie obdobie začínajúce od 1. januára 2017 a zavedenie zdanenia takýchto dividend.

Dividendy za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo po 1. januári 2017, sú teda predmetom dane v špeciálnom režime, zdaňované sadzbou dane 7 %. Z týchto dividend sa už nebude platiť zdravotné poistenie.

Z dividend za predchádzajúce zdaňovacie obdobia (2011 – 2016) sa bude naďalej platiť iba zdravotné poistenie vo výške 14 % z maximálneho vymeriavacieho základu platného v roku výplaty dividendy (t.j. pre dividendy vyplatené v roku 2017 je to 52 980 eur). Výnimkou sú však dividendy z akcií, ktoré sú obchodované na burze, pretože z týchto dividend sa od 1. januára 2016 zdravotné odvody zrušili.

Oslobodenia od dane

Rovnako, ako v roku 2016, môžu investori aj v roku 2017 využiť oslobodenie od dane pri príjmoch z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu cenných papierov, ktoré vlastnili dlhšie ako jeden rok. A rovnako ako v roku 2016, príjmy z držby cenných papierov naďalej nepodliehajú progresívnej sadzbe dane, avšak zdaňujú sa ako osobitný základ dane jednotnou sadzbou vo výške 19 %.

Aj naďalej si možno uplatniť oslobodenie od zdanenia zisku z predaja cenných papierov do výšky 500 eur (pokiaľ toto oslobodenie nebolo využité napríklad pri príjmoch z prenájmu), pričom zisky a straty z predaja rovnakého druhu cenného papiera je možné si navzájom započítať. Pri akciách obstaraných od roku 2004 do konca roku 2010 je ešte stále možné uplatniť si oslobodenie od dane až do výšky 925,96 eur.

Zuzana Maronová
Senior Tax Manager, PwC