Chcem investovať
Znížte si základ dane!
01. 12. 2015 Čas čítania: 3 min
Analýzy
Analýzy

S blížiacim sa koncom roka pre každého investora vyvstáva otázka daní a ich možnej optimalizácie. Na Slovensku možností znížiť základ dane moc nie je. Pozitívne zmeny v daňovej legislatíve vstúpia do platnosti od nového roka.

Nateraz však platí daňová a zdravotná odvodová povinnosť pre všetky príjmy vyplývajúce z finančných trhov. Zákon o dani z príjmov neumožňuje započítavať straty z rôznych tried aktív navzájom.

Príjmy z finančných trhov sú rozdelené v Zákone o dani z príjmov do dvoch skupín, a to z kapitálového majetku (§ 7) a ostatné príjmy (§ 8). Medzi prvú skupinu výnosov radíme úroky z cenných papierov a vkladov, výnosy zo zmeniek, z redemácie podielových fondov a z dlhopisov držaných do splatnosti. Pokiaľ ide o príjmy zo slovenských cenných papierov, sú automaticky zdaňované zrážkovou daňou 19% a neplatia z nich zdravotné odvody. Výnimku tvoria výnosy zo zmeniek. Pri zahraničnom domicile cenného papiera príjem z neho vstupuje normálne do daňového základu. Medzi ostatnými príjmami sú výnosy z prevodu cenných papierov (predaj akcií, dlhopisov pred splatnosoťu, ETF), z prevodu opcií a derivátových operácií. Pri príjmoch z kapitálového majetku vidíme priestor na optimalizáciu len v prípade podielových fondov.

Daňová povinnosť vzniká v prípade príjmov z obchodovateľných cenných papierov držaných fyzickou osobou len v prípade ich predaja v kalendárnom roku, za ktoré osoba podáva daňové priznanie. Preto existuje priestor na optimalizáciu držanými cennými papiermi, teda otvorenými investíciami. Dosiahnuté zisky z realizovaných obchodov možno znížiť predajom stratových pozícií. Bavíme sa o príjmoch podľa § 8 písm. e) Zákona o dani z príjmov, teda z prevodu cenných papierov. Sem možno zaradiť akcie, dlhopisy predané pred splatnosťou, ETF, prípadne fondy SICAV. Na tieto príjmy sa stále vzťahuje oslobodenie príjmu do výšky 500 eur, pokiaľ nie je použité pri inom druhu príjmu.

V minulosti sme zvykli odporúčať využiť aj realizované stratové pozície, teda pokiaľ klient dosahoval z uzavretých obchodov počas roka celkovú stratu a držal zároveň otvorené ziskové pozície. Cieľom takejto optimalizácie bolo neprenášať si zisk, ktorý sa dá ponížiť o už zrealizovanú stratu, do ďalšieho roka a doslova nepremrhať túto stratu z pohľadu daňového základu.

Táto potreba čiastočne odpadá novelou Zákona o dani z príjmu, ktorá od budúceho roka oslobodzuje od dane príjmy z prevodu cenných papierov držaných aspoň rok. Preto si už pred koncom tohto roka treba zvážiť, aký charakter majú držané investície v akciách, ETF a dlhopisoch a či je predpoklad ich skoršieho predaja. V prípade špekulatívnejšieho krátkodobejšieho obchodovania cenných papierov platia doposiaľ zaužívané praktiky optimalizácie a pri dlhodobejšom investovaní už nebudú potrebné.