Dohodnúť stretnutie

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.across.sk

Tieto Podmienky používania internetových stránok www.across.sk (ďalej len „internetových stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 26. 2. 2014.

Všeovecné ustanovenie

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len ,,Across“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Používanie služby Across Connect (www.mojacross.sk), ďalej len ,,Across Connect“ a okrem týchto Podmienok používania internetových stránok riadi aj Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Across.

Spoločnosť Across je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako aj kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ spoločnosť Across.

V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa spoločnosti Across sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.across.sk ako zdroj informácií.

Majiteľom ochrannej známky Across Private Investments je spoločnosť Across Finance, a.s.

Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, na informácie o produktoch a službách spoločnosti Across. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, s výnimkou používania služby Across Connect, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. O bližších podmienkach ponuky služieb a produktov spoločnosti Across sa informujte v sídle spoločnosti: Zochova 3, 811 03 Bratislava, na telefónnom čísle +421 2 58 24 0 300, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@across.sk.

Jednotlivé produkty a služby uvedené na internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou Across a/alebo ňou sprostredkované v rozsahu a podľa príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť Across nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Ochrana osobných údajov

Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. Internetová stránka taktiež žiadne osobné údaje tretích osôb nezhromažďuje. Ochrana osobných údajov pri používaní služby Across Connect sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Across a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

FATCA

Spoločnosť Across si plní všetky povinnosti v súvislosti s dodržiavaním daňových zákonov a na zabezpečenie výmeny daňových informácií vyplývajúcich najmä z medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi Americkými (ďalej len „USA“) v súvislosti so zlepšením dodržiavania medzinárodných daňových zákonov a zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Viac informácií nájdete TU.

Technické ustanovenie

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Across nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Across nárok na náhradu škody.

Kontaktné a registračné údaje spoločnosti

Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, www.across.sk, info@across.sk, tel. +421 2 58 240 300, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B, IČO: 35763388, IČ DPH: SK2021456855

Pre účely týchto internetových stránok www.across.sk tvoria skupinu Across nasledovné spoločnosti: