Chcem investovať

Právne informácie

Podmienky používania internetových stránok www.across.sk

Tieto Podmienky používania internetových stránok www.across.sk (ďalej len „internetových stránok“) sú účinné odo dňa ich zverejnenia. Podmienky používania internetových stránok boli zverejnené dňa 26. 2. 2014.

Všeobecné ustanovenie

Podmienky využívania internetových stránok určuje spoločnosť Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len ,,Across“), ako ich prevádzkovateľ, a je oprávnená ich kedykoľvek jednostranne meniť. Zmena Podmienok používania internetových stránok je účinná uverejnením zmenených Podmienok používania internetových stránok.

Používaním internetových stránok sa zaväzujete konať v súlade s týmito Pravidlami používania internetových stránok, vrátane ich prípadných zmien a doplnkov. Používanie služby Across Connect (www.mojacross.sk), ďalej len ,,Across Connect“ a okrem týchto Podmienok používania internetových stránok riadi aj Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Across.

Spoločnosť Across je kedykoľvek oprávnená meniť a dopĺňať obsah informácií uverejnených na internetovej stránke ako aj kedykoľvek prerušiť a/alebo prestať uverejňovať informácie bez toho, aby o tejto skutočnosti musela vopred informovať.

Autorské práva

Majiteľom všetkých autorských práv k internetovej stránke, jej dizajnu, uverejneným obrázkom a textom je podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ spoločnosť Across.

V prípade použitia časti textu internetových stránok po predchádzajúcom výslovnom súhlase prevádzkovateľa spoločnosti Across sú tretie osoby povinné uviesť internetovú stránku www.across.sk ako zdroj informácií.

Majiteľom ochrannej známky Across Private Investments je spoločnosť Across Finance, a.s.

Zodpovednosť

Internetová stránka slúži výhradne na informačné a reklamné účely, na informácie o produktoch a službách spoločnosti Across. Informácie tu uvedené sú iba informatívne a nezáväzné a nie sú, s výnimkou používania služby Across Connect, žiadnou ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy. O bližších podmienkach ponuky služieb a produktov spoločnosti Across sa informujte v sídle spoločnosti: Zochova 3, 811 03 Bratislava, na telefónnom čísle +421 2 58 24 0 300, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese info@across.sk.

Jednotlivé produkty a služby uvedené na internetovej stránke sú poskytované spoločnosťou Across a/alebo ňou sprostredkované v rozsahu a podľa príslušných oprávnení na vykonávanie podnikateľskej činnosti a príslušných licencií na ich poskytovanie.

Pripojenie na internetovú stránku je realizované výlučne na vlastné nebezpečenstvo užívateľa. Spoločnosť Across nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť tu uvedených informácií a ani za žiadnu škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím internetových stránok.

Ochrana osobných údajov

Podmienkou používania internetovej stránky nie je poskytnutie žiadnych osobných údajov. Internetová stránka taktiež žiadne osobné údaje tretích osôb nezhromažďuje. Ochrana osobných údajov pri používaní služby Across Connect sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Across a v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov.

FATCA

Spoločnosť Across si plní všetky povinnosti v súvislosti s dodržiavaním daňových zákonov a na zabezpečenie výmeny daňových informácií vyplývajúcich najmä z medzinárodnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi Americkými (ďalej len „USA“) v súvislosti so zlepšením dodržiavania medzinárodných daňových zákonov a zavedením zákona FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Viac informácií nájdete TU.

Zohľadnenie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť a poskytovanie informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb

V novembri 2019 Európska únia schválila Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „Nariadenie“) zamerané na zvýšenie transparentnosti pri informovaní koncových investorov (klientov) o vplyve investícií na udržateľný rozvoj a o rizikách ohrozujúcich udržateľnosť v sektore finančných služieb.

Cieľom Nariadenia je zvýšiť transparentnosť v informovaní ako účastníci finančného trhu zahŕňajú dlhodobý udržateľný rozvoj, t.j. environmentálne a sociálne kritéria a kritéria  firemnej kultúry (Environmental, Social and Governance, ďalej len „ESG“) do rizík a príležitostí pri svojich investičných rozhodnutiach.

Environmentálne faktory zahŕňajú opatrenia na boj s klimatickými zmenami  prostredníctvom redukcie emisií, odpadového manažmentu alebo energetickou efektívnosťou.

Sociálne faktory  predstavujú dodržiavanie ľudských práv, pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci, prevencia nelegálnej detskej práce, a iné faktory ako je dodržiavanie zdravia a bezpečnosti na pracovisku, integrácia spoločnosti s miestnou komunitou apod.

Firemná kultúra predstavuje súbor pravidiel alebo princípov definujúcich práva, povinnosti a očakávania medzi rôznymi zainteresovanými stranami v riadení firiem.
Dobre definovaný systém správy a riadenia firmy môže fungovať ako nástroj na úspešné plnenie jej dlhodobej stratégie.

Across Private Investments, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) v súlade s Nariadením týmto zverejňuje nasledovné informácie:

ESG riziká

Identifikáciu ESG rizík vo všeobecnosti vykonáva tvorca produktu (účastník finančného trhu) a informácie poskytnuté tvorcami produktov môžu byť zohľadňované v rámci poskytovaného investičného poradenstva.

Spoločnosť pri výbere finančných produktov v zmysle Nariadenia, ktoré odporúča svojím klientom v procese investičného poradenstva, zohľadňuje rozsah integrácie ESG faktorov vo finančnom produkte deklarovaný tvorcom produktu. Spoločnosť faktory udržateľnosti myšlienkovo podporuje, zároveň však nevylučuje, že medzi finančnými nástrojmi, ktoré odporúča svojim klientom v procese investičného poradenstva budú figurovať aj finančné produkty, pri ktorých rozsah začlenenia ESG faktorov nie je zverejnený, respektíve nie je relevantný.

Zohľadňovanie nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť 

Spoločnosť pri poskytovaní investičnej služby investičné poradenstvo zohľadňuje nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti, ktorými sú environmentálne, sociálne alebo zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv alebo boj proti korupcii a úplatkárstvu, tým, že skúma preferencie klientov o investičné služby zohľadňujúce udržateľnosť, avšak takéto investičné služby, ktoré by zohľadňovali všetky kritériá na ich zaradenie medzi ESG investičné služby, aktuálne neposkytuje. Dôvodom je skutočnosť, že Spoločnosť nedisponuje všetkými potrebnými informáciami od tretích strán (účastníci finančného trhu), ktoré by jej v danej súvislosti umožnili zohľadniť hlavné nepriaznivé vplyvy na ESG faktory a konečným investorom prijať informované investičné rozhodnutie.

Technické ustanovenie

Tretie osoby nie sú v žiadnom prípade oprávnené zasahovať do internetovej stránky, meniť ju a/alebo odstraňovať a meniť akékoľvek jej súčasti. V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Across nárok na náhradu spôsobenej škody.

Tretie osoby nie sú oprávnené zahlcovať internetovú stránku viacerými súčasnými požiadavkami o prístup, ktoré by mohli spôsobiť jej znefunkčnenie (flooding). V prípade porušenia tohto ustanovenia má spoločnosť Across nárok na náhradu škody.

Kontaktné a registračné údaje spoločnosti

Across Private Investments, o.c.p., a.s., Zochova 3, 811 03 Bratislava, www.across.sk, info@across.sk, tel. +421 2 58 240 300, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 2079/B, IČO: 35763388, IČ DPH: SK2021456855

Pre účely týchto internetových stránok www.across.sk tvoria skupinu Across nasledovné spoločnosti:

Across Finance, a.s.
Sídlo: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 35 887 753
IČ DPH:SK2021845452
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 3342/B

Across Private Investments, o.c.p., a.s.
Sídlo: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 35 763 388
IČ DPH:SK2021456855
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 2079/B

AFS, s. r. o.
Sídlo: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 35 804 319
IČ DPH: SK2021556537
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 23287/B

Across Funding, a. s.
Sídlo: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 50 514 580
IČ DPH: SK2120360451
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 6456/B

Across Properties, a.s.
Sídlo: Zochova 3, 811 03 Bratislava
Identifikačné číslo: 50 380 621
IČ DPH: SK2120352553
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka č.: 6425/B