Chcem investovať
Across Heritage Fund

Across Heritage Fund, investičný fond s premenivým základným imaním, a. s. je určený pre profesionálnych a kvalifikovaných investorov so záujmom o limitované príležitosti zo sveta private equity. Ide najmä o spoločnosti v sektoroch inovatívnych technológií, elektromobility, automatizácie a robotiky a iných, ktoré majú potenciál vysokého zhodnotenia investovaného kapitálu. Portfólio Fondu je vyvažované tradičnými trhovými riešeniami.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Možnosť atraktívneho zhodnotenia

Investície do private equity sú zamerané na podniky s vysokým potenciálom rastu a zisku, vďaka čomu ponúkajú investorom výrazne vyšše výnosy v porovnaní s tradičnými investíciami.

Nízka previazanosť s vývojom finančných trhov

Vďaka nízkej korelácií s tradičnými aktívami poskytujú investície do private equity možnosť ochrany proti výkyvom na trhoch.

Vplývať na rast úspešných spoločností

Investori do private equity získavajú možnosť vplývať na rast a vývoj úspešných spoločností.

Byť súčasťou inovatívnych podnikateľských príbehov

Portfólio Across Heritage Fondu sa skladá z niekoľkých inovatívnych private equity investícií.

Dôležité upozornenie

S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie sú návrhom, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") pri ich spracovaní postupoval s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere informácií z verejne dostupných zdrojov. Across nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Chcete začať investovať?
Začať investovať