Chcem investovať
Výnosy z obchodovateľných cenných papierov od nového roku oslobodené od dane
20. 10. 2015 Čas čítania: 2 min
Analýzy
Analýzy

Od nového roka sa opäť dočkáme daňových výhod v prípade investovania na kapitálovom trhu. Od daní budú oslobodené príjmy z predaja cenných papierov za nasledovných podmienok:

  • cenné papiere sú verejne obchodované na regulovanom trhu,
  • doba medzi nákupom a predajom cenného papieru presiahla 1 rok,
  • cenné papiere nie sú obchodným majetkom daňovníka.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 22. septembra 2015 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Novela zákona o dani z príjmov nadobúda účinnosť 31.12.2015. Okrem už spomínanej výhody zmena prináša aj ďalšie daňové zvýhodnenia v prípade pravidelného sporenia. Konkrétne znenie zákona vám prinášame:

„§ 9 ods. 1: Od dane je oslobodený príjem:

k) z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) (príjmy z prevodu cenných papierov) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu 39b) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka,

l) z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom 37af) vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.“