Chcem investovať
Prečo naše bohatstvo rastie pomalšie ako vo vyspelých krajinách?
01. 11. 2016 Čas čítania: 6 min
Analýzy
Analýzy

Finančné bohatstvo, získané vlastným podnikaním, pracovnou činnosťou, alebo vplyvom náhody, si vyžaduje neustálu pozornosť. Nebolo ľahké ho vytvoriť, pokiaľ ste ho práve nevyhrali v lotérii a ešte ťažšie je ho udržať. Z dostupných štatistík vyplýva, že hodnota bohatstva Slovákov rastie pomalšie ako v okolitých krajinách. Čo je hlavnou príčinou? Až 64 % finančného bohatstva Slovákov je uložených na bankových účtoch, termínovaných a sporiacich vkladoch. Je to najviac spomedzi krajín východnej Európy. Aktuálne úroky sú blízke nule a dlhodobo nepresahujú výšku inflácie. Takto „investované“ finančné bohatstvo stráca na svojej hodnote. Zmenu môže priniesť len presunutie časti bohatstva do majetku, ktorého hodnota reálne rastie.

Finančné plánovanie je kľúčom

Udržanie finančného bohatstva je úzko späté s finančným plánovaním. V prípade osobných financií ide o plánovanie rodinného rozpočtu – jeho príjmov a najmä výdavkov. V praxi to znamená pomenovanie, ocenenie a najmä načasovanie významnejších výdavkov. Načasovanie predurčuje investičný horizont a ten zase limituje množinu investičných nástrojov, ktoré je možné využiť pre zhodnotenie finančného bohatstva. Platí pravidlo, že čím dlhšie sú zdroje k dispozícii pre zhodnocovanie, tým vyšší a stabilnejší výnos je možné dosiahnuť. Finančné plánovanie nám otvára príležitosti pre zhodnotenie bohatstva.

Finančná rezerva je oporou pre udržanie bohatstva

Základom každého rozpočtu je finančná rezerva. Pri rodinnom rozpočte slúži na pokrytie bežných výdavkov domácnosti pre prípad výpadku príjmov. Prvým krokom pre udržanie bohatstva je vyčlenenie prostriedkov pre vytvorenie finančnej rezervy. Jej výška by mala dosahovať 3 až 6 násobok mesačných výdavkov. V prípade potreby musí byť ihneď k dispozícii. To znamená, že môže byť umiestnená len do likvidných finančných nástrojov, alebo bankových vkladov s minimálnym kolísaním výnosov v čase. Výška výnosu je v tomto prípade druhoradá. Z pohľadu udržania bohatstva spočíva význam finančnej rezervy v tom, že pri vzniku neočakávanej situácie nie je potrebné siahať na dlhodobé investície, ktorých predaj v nevhodný čas nemusí byť výhodný.

Tri piliere, na ktorých stojí zhodnotenie finančného bohatstva

Po vyčlenení finančnej rezervy sa môžeme sústrediť na umiestnenie zostávajúcej časti finančného bohatstva. Hlavným cieľom je reálne zhodnotenie, čiže dosiahnutie vyššieho výnosu, ako nám z bohatstva ukrojí inflácia. Investičné portfólio by malo byť postavené na troch pilieroch:

1. Fixne úročené cenné papiere
2. Akciovo-dlhopisové trhové riešenia
3. Alternatívne investície a investičné príležitosti

Každý pilier plní špecifickú funkciu. Prvé dva piliere sú kľúčové. Mali by tvoriť podstatnú časť investičného portfólia a slúžia na zachovanie a prípadný rast hodnoty bohatstva. Tretí pilier – investičné príležitosti, je doplnkový. Vzhľadom na svoj charakter by nemal presiahnuť 20 % z celkového investičného portfólia.

1. Fixne úročené cenné papiere

Fixne úročené cenné papiere – dlhopisy, spravidla vyplácajú dopredu stanovený výnos. Vytvárajú tak dodatočný pravidelný príjem. Výška výnosu dlhopisu závisí od úrokových sadzieb na trhu a od kreditného rizika emitenta. V prípade držby dlhopisu do splatnosti je možné abstrahovať od kolísania jeho hodnoty. Dlhopisy sú stabilizačnou zložkou celkového portfólia. Sú preto dôležité, aj keď ich výnos dokáže len čiastočne ochrániť pred infláciou. Fixne úročené cenné papiere sú v ponuke Across zastúpené napríklad dlhopisom Across Funding 1 s výnosom 5 % p.a., alebo diverzifikovaným dlhopisovým portfóliom Across Bond+ s hrubým výnosom do splatnosti 6,1 % p.a. Bonusom je, že výnos vybraných dlhopisov môže byť úplne oslobodený od dane, alebo zvýhodnený zrážkovou daňou.

2. Akciovo-dlhopisové trhové riešenia

Trhové riešenia sú kľúčovou zložkou pre uchovanie bohatstva. Pri ich koncipovaní vychádzame zo skúsenosti, že kapitálové trhy preukázateľne dokážu generovať skutočne pozoruhodné výnosy a tradičné trhové riešenia dokážu túto možnosť sprostredkovať. Základom investičného portfólia sú regionálne diverzifikované akciové a dlhopisové indexové fondy, ktoré dokonale replikujú výsledky trhu. Bonusom je výnos oslobodený od dane pri dodržaní zákonných podmienok. Príkladom vhodnej alokácie sú Across Intelligent Portfolio+, ktoré individuálne zohľadňujú investičný horizont, výnosový a rizikový apetít klienta. Ide o riadené portfólia, ktoré investujú do rôznych typov dlhopisov (štátne, korporátne, high-yield, emerging markets) a do veľkých a stredných spoločností akciových spoločností naprieč celým svetom. K dispozícii sú tri portfóliá, ktoré sa líšia len podielom akciovej zložky. Zloženie riadených portfólií je na pravidelnej báze prehodnocované a rebalancované. Nízke náklady a daňové výhody predurčujú Across Intelligent Portfolio+ na to, aby dosahovali vyššie výnosy, ako porovnateľné formy investovania cez podielové fondy. Výkonnosť vyváženej stratégie Across Intelligent Portfolio 50+ prekonala od konca septembra 2011 do konca septembra 2016 viac než 95 % aktívne riadených zmiešaných vyvážených fondov z celého sveta.

3. Alternatívne investície a investičné príležitosti

Posledným doplnkovým pilierom sú investičné príležitosti – korenie investičného portfólia. Dajú sa sem zaradiť všetky alternatívne investície ako sú hedge fondy, reality a realitné fondy, komodity, drahé kovy, diamanty, krátkodobé špekulácie na meny, ceny akcií a pod. Sú to výnosovo atraktívne príležitosti, ktoré patria do investičného portfólia. Cenou za vyšší výnos je vyššie riziko, alebo nižšia likvidita. Preto by sa mali pridávať s mierou, tak ako korenie do jedla.

Bohatstvo Slovákov rastie pomalšie, ako v okolitých krajinách. Príčinu poznáme – príliš konzervatívna alokácia finančných aktív, ktorá nedokáže generovať reálny výnos. Bohatstvo sa tak pod vplyvom inflácie znehodnocuje. Východiskom je postupná realokácia bohatstva do aktív, ktoré preukázateľne dokážu prinášať nadhodnotu. Investiční konzultanti Across Private Investment sú pripravení vám pomôcť a na základe vašich individuálnych potrieb navrhnúť vhodné riešenie pre rast vášho bohatstva.

Richard Šimulčík, CEO, Across Wealth Management