Chcem investovať
Dlhopis Across Padel

Emitentom Dlhopisu Across Padel je Across Funding, a.s. – spoločnosť, ktorá financuje obchodné činnosti a rozvoj celej Across skupiny. Spoločnosť plánuje využiť zdroje z emisie dlhopisu najmä na financovanie rozvoja novej padel arény a reštaurácie. Aktivity skupiny Across siahajú od realitného developmentu, hotelierstva, gastronómie, športu, zdravotníctva, módy až po private equity. Diverzifikácia aktivít skupiny prináša stabilitu budúceho rastu a dôveryhodnosť v očiach investorov.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Vopred známy výnos

Korporátne dlhopisy poskytujú stabilný príjem vďaka vopred známemu výnosu.

Väčšia stabilita v porovnaní s akciami

Dlhopisy sú nezávislé od vývoja finančných trhov, a tak majú tendenciu držať svoju hodnotu v akomkoľvek ekonomickom prostredí.

Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb

Ak doba medzi nadobudnutím a predajom korporátnych dlhopisov obchodovaných na regulovanom trhu presiahane 1 rok, príjmy z nich sú oslobodené od dane.

Možnosť podieľať sa na financovaní atraktívnych projektov

Prostriedky získané z emisie korporátnych dlhopisov sú využívané na financovanie podnikateľských aktivít.

Dôležité upozornenie

Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím uvedených informácií nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Dokumenty na stiahnutie
Chcete začať investovať?
Začať investovať