Chcem investovať
Dlhopis Across Public I

Emitentom Dlhopisu Across Public I je Across Funding, a.s. – spoločnosť, ktorá financuje obchodné činnosti a rozvoj celej Across skupiny. Finančné prostriedky vyzbierané touto emisiou budú použité výlučne na podnikateľské aktivity skupiny. Aktivity skupiny Across siahajú od realitného developmentu, hotelierstva, gastronómie, športu, zdravotníctva, módy až po private equity. Diverzifikácia aktivít skupiny prináša stabilitu budúceho rastu a dôveryhodnosť v očiach investorov.

Základné údaje o produkte
Výhody produktu
Vopred známy výnos

Korporátne dlhopisy poskytujú stabilný príjem vďaka vopred známemu výnosu.

Väčšia stabilita v porovnaní s akciami

Dlhopisy sú nezávislé od vývoja finančných trhov, a tak majú tendenciu držať svoju hodnotu v akomkoľvek ekonomickom prostredí.

Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb

Ak doba medzi nadobudnutím a predajom korporátnych dlhopisov obchodovaných na regulovanom trhu presiahane 1 rok, príjmy z nich sú oslobodené od dane.

Možnosť podieľať sa na financovaní atraktívnych projektov

Prostriedky získané z emisie korporátnych dlhopisov sú využívané na financovanie podnikateľských aktivít.

Dôležité upozornenie

Tieto informácie nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti investičných služieb. Across Private Investments, o.c.p., a.s., (ďalej len "Across") nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím uvedených informácií nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Úplné alebo čiastočné preberanie informácií uvedených v tomto dokumente nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Across. Uvedené informácie nemožno považovať za daňové poradenstvo. Vo veci zdaňovania príjmov z cenných papierov Spoločnosť odporúča spoluprácu s daňovým poradcom. Uvedený daňový režim závisí od jednotlivých pomerov každého klienta, nemusí byť aplikovateľný na vašu investíciu a môže sa v budúcnosti zmeniť. S investíciou je spojené riziko. Hodnota investície môže rovnako rásť, ako aj klesať. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Oboznámiť sa s relevantnými informáciami o investičných produktoch je možné v sídle Across.

Dokumenty na stiahnutie
Chcete začať investovať?
Začať investovať